Taxi Stad Antwerpen  thumbnail

Taxi Stad Antwerpen

Published Mar 22, 22
4 min read

Taxi Hendriks Antwerpen

Indien u door welke omstandigheden dan ook, zich later meldt bij de chauffeur, of telefonisch bij INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE, dan 1 uur na afhandeling van de laatste bagage van uw vlucht dan verliest u het recht op vervoer. Bij het zoekraken van de bagage op het vliegveld wacht onze chauffeur 1 uur op uw komst, nadat u ons of onze chauffeur heeft gemeld dat u uw bagage kwijt bent, komt u later dan dit uur dan kunnen wij u pas vervoeren op een voor ons passend tijdstip - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services.

Taxi- en Busvervoer In bussen en op de achterbank van een taxi is een autostoeltje of zittingverhoger niet verplicht. Kinderen vanaf 3 jaar en volwassenen moeten dan de gordels gebruiken, voor zover aanwezig, en kinderen jonger dan 3 jaar mogen in dat geval los worden vervoerd. Neem bij voorkeur geen kind op schoot, want dat is riskant bij een frontale botsing Wilt u toch gebruik maken van een kinderstoeltje overlegt u dan even met de IATS voor de mogelijkheden. taxi Brasschaat.

is er meer bagage dan eerst even contact opnemen met IATSVoor vervoer van Golftassen,Fietsen,Hondenkennels dient u contact op te nemen met IATS.2. 18 - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services.Door het invullen en versturen van het boekingsformulier verklaart u kennis te hebben genomen en akkoord te zijn gegaan met bovenstaande voorwaarden. De betaling is contant aan de chauffeur, wilt u met creditcard betalen geeft u dit dan aan bij opmerkingen in het bestelformulier..2.

Een volledig exemplaar wordt u op aanvraag toegezonden. Onderstaand volgt een extract van voornoemde algemene vervoersvoorwaarden,bevattende een (verkorte) willekeurige vermelding van de voor het branche gerelateerde handelsverkeer in het algemeen belangrijkste artikelen. 3.1. Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE diensten levert aan een derde,hierna te noemen "de opdrachtgever".

3.2. Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c. q - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services. vernietigde bepaling overeen te komen.

Global Taxi Antwerpen

Address: Rietschoorvelden 289 – 2170 Merksem.
Phone: +32 – (0)3 236 38 38
Email: info@global-taxi-antwerpen.be
Taxi Antwerpen

Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE, zodat een schriftelijke bevestiging door INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE (alsnog) nodig is - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services.

In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE, zullen de voorwaarden van INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen. 3.5. Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE deze schriftelijk heeft aanvaard.

Alle aanbiedingen door of vanwege INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 4.2 (Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services). INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk, type of programmuersfout.

Luchthavenvervoer - Bel: 03 283 83 93

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen. 5.1. INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

INTERNATIONAL AIPORT TAXI SERVICE is ten alle tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet perse gelijkwaardig) voortuig. 5.3. Indien de opdrachtgever aanwijzingen c. q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk. 5.4 - Taxi Power & Services - Luchthaven-, Limo En Taxi Services. Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever.

d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden. 5.5. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s). 5.7. De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Voor Taxibussen en Taxi�s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer.

Latest Posts

Leuk Voor Een Feest!: Homepage

Published May 17, 24
7 min read

Geslaagd Feest

Published May 08, 24
6 min read

Meiboom Feest

Published May 06, 24
5 min read